Ośrodek Szkoleniowy

szkolenia BHP

Ośrodek Szkoleniowy Cechu Rzemiosł Różnych organizuje szkolenia okresowe:

Szkolenia

dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami

Szkolenia

dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami

Ośrodek Szkoleniowy

dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami

(16 godzin) przeprowadzany w formie kursu, szkolenie ważne 5 lat. Szkolenie ma na celu aktualizację i uzupełnienie wiedzy i umiejętności, w szczególności z zakresu oceny zagrożeń występujących w procesach pracy oraz ryzyka związanego z tymi zagrożeniami, kształtowanie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, a także ochrona pracowników przed zagrożeniami związanymi z wykonywaną pracą. Uwaga pierwsze szkolenie okresowe należy przeprowadzić w okresie do 6 miesięcy od momentu zatrudnienia.

Szkolenia

dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych

Szkolenia

dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych

Ośrodek Szkoleniowy

dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych

(8 godzin) przeprowadzany w formie instruktażu, szkolenie ważne 3 lata. Szkolenie ma na celu aktualizację i uzupełnienie wiedzy oraz umiejętności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Uwaga pierwsze szkolenie okresowe należy przeprowadzić w okresie do 12 miesięcy od momentu zatrudnienia.

Szkolenia

dla pracowników administracyjno-biurowych

Szkolenia

dla pracowników administracyjno-biurowych

Ośrodek Szkoleniowy

dla pracowników administracyjno-biurowych

(8 godzin) przeprowadzany w formie seminarium, szkolenie ważne 6 lat. Szkolenie ma na celu aktualizację i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu:

a) ocena zagrożeń związanych z wykonywaną pracą,
b) metody ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników,
c) postępowanie w razie wypadku oraz sytuacjach awaryjnych.

Uwaga pierwsze szkolenie okresowe należy przeprowadzić, w okresie do 12 miesięcy od momentu zatrudnienia.

Szkolenia

dla pracodawców wykonujących zadania służby bezpieczeństwa i higieny pracy

Szkolenia

dla pracodawców wykonujących zadania służby bezpieczeństwa i higieny pracy

Ośrodek Szkoleniowy

Pracodawców wykonujących zadania służby bezpieczeństwa i higieny pracy

Ośrodek Szkoleniowy Cechu Rzemiosł Różnych organizuje również szkolenie pracodawców wykonujących zadania służby bezpieczeństwa i higieny pracy. Szkolenie trwa 64 godziny. Pracodawca mający ukończone szkolenie niezbędne do wykonywania zadań służby BHP, może sam wykonywać zadania tej służby, jeżeli zatrudnia do 10 pracowników albo zatrudnia do 20 pracowników i jest zakwalifikowany do grupy działalności, dla której ustalono nie wyższą niż III kategorię ryzyka w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.
Pracodawca, który wykonuje zadania służby bezpieczeństwa i higieny pracy, przed podjęciem wykonywania tych zadań odbywa szkolenie przeprowadzone w formie kursu lub seminarium.

Szkolenia

dla pracowników służby BHP i osób wykonujących zadania tej służby

Szkolenia

dla pracowników służby BHP i osób wykonujących zadania tej służby

Ośrodek Szkoleniowy

Pracowników służby BHP i osób wykonujących zadania tej służby

Ośrodek Szkoleniowy Cechu Rzemiosł Różnych organizuje także szkolenie okresowe pracowników służby BHP i osób wykonujących zadania tej służby. Celem szkolenia okresowego pracowników służb bhp i osób wykonujących zadania tych służb jest aktualizacja oraz uzupełnienie wiadomości i umiejętności w szczególności z zakresu:
a )przepisów prawnych dotyczących bhp,
b) analizy i oceny zagrożeń oraz metod oceny ryzyka związanego z tymi zagrożeniami,
c) organizacji i metod kształtowania bezpiecznych warunków pracy,
d) pomocy w rozwiązywaniu trudnych problemów z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy. Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników służb BHP i osób wykonujących zadania tej służby. Szkolenie zorganizowane będzie w formie kursu i samokształcenia kierowanego.

Bliższe informacje dotyczące szkoleń można uzyskać w Biurze Cechu ul. Krótka 1, osobiście czy też telefonicznie pod numerem 17 773 11 79.

Skip to content