Akty

Prawne

Ustawa o rzemiośle:
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19890170092/U/D19890092Lj.pdf


Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagrodzeń:
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19960600278/O/D19960278.pdf

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie praktycznej nauki zawodu
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190000391/O/D20190391.pdf

Rozporządzenie MRPiPS zmieniające rozporządzenie w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom:
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190001395/O/D20191395.pdf

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego, przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych:
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190002468/O/D20192468.pdf

 

Skip to content