Egzaminy

czeladnicze

Do egzaminu czeladniczego izba rzemieślnicza dopuszcza osobę, która spełnia jeden z następujących warunków:

1. ukończyła naukę zawodu u rzemieślnika jako młodociany pracownik oraz dokształcanie teoretyczne młodocianych pracowników w szkole lub w formach pozaszkolnych;

2. posiada świadectwo ukończenia gimnazjum albo ośmioletniej szkoły podstawowej oraz ukończyła kształcenie ustawiczne w formie pozaszkolnej, dotyczące umiejętności zawodowych wchodzących w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin;

3. jest uczestnikiem praktycznej nauki zawodu dorosłych, o której mowa w art. 53c ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;

4. posiada świadectwo ukończenia gimnazjum albo ośmioletniej szkoły podstawowej i co najmniej trzyletni okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin;

5. posiada świadectwo ukończenia szkoły ponadpodstawowej, dotychczasowej szkoły ponadgimnazjalnej albo szkoły ponadpodstawowej działającej w systemie oświaty przed dniem 1 stycznia 1999 r., prowadzących kształcenie zawodowe o kierunku związanym z zawodem, w którym zdaje egzamin;

6. posiada tytuł zawodowy w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin, oraz co najmniej półroczny okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin;

7. posiada świadectwo ukończenia gimnazjum albo ośmioletniej szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o zdaniu egzaminu sprawdzającego lub świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie, a także co najmniej roczny okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin, po uzyskaniu zaświadczenia o zdaniu egzaminu sprawdzającego lub świadectwa potwierdzającego kwalifikację w zawodzie.

Osoba ubiegająca się o dopuszczenie do egzaminu czeladniczego i mistrzowskiego, składa w Cechu Rzemiosł Różnych w Mielcu następujące dokumenty:

• wniosek o dopuszczenie do egzaminu (w przypadku pracowników młodocianych, kończących praktyczną naukę zawodu – opieczętowany i podpisany przez dyrektora szkoły, dostępny w biurze Cechu lub w zakładce “Do pobrania”),
• Fotografia (aktualna, czytelnie podpisana, format legitymacyjny).
• Oryginał dowodu opłaty egzaminacyjnej z podaniem imienia i nazwiska zdającego, dokonanej wyłącznie na niżej podany rachunek bankowy.

UCZNIOWIE OSTATNIEJ KLASY BRANŻOWEJ I STOPNIA:

  • Umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego wraz z zaświadczeniem potwierdzającym realizację ukończenia nauki zawodu wystawionym przez pracodawcę i potwierdzonym przez cech (jeżeli pracodawca jest członkiem cechu).
  • W przypadku zaliczenia nauki zawodu u kilku pracodawców należy dołączyć wszystkie umowy o pracę wraz z świadectwami pracy, a w przypadku zaliczenia nauki w szkole – zaświadczenie o okresie nauki zawodu.
  • Dokument/y potwierdzający/e uzyskanie tytułu laureata w wybranym konkursie, olimpiadzie lub turnieju o zasięgu ogólnopolskim wraz z regulaminem, który został zatwierdzony przez Związek Rzemiosła Polskiego – dokument umożliwia uzyskanie zwolnienia ze zdawania wybranych zadań i/lub tematów egzaminacyjnych.

POZOSTALI PRACOWNICY MŁODOCIANI:
• Świadectwo ukończenia ośmioletniej szkoły podstawowej i zaświadczenie o ukończeniu kursu przygotowującego do egzaminu lub oświadczenie mistrza szkolącego o przygotowaniu teoretycznym kandydata do egzaminu.

• Umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego wraz z zaświadczeniem ukończenia nauki zawodu wystawionym przez pracodawcę i potwierdzonym przez cech (jeżeli pracodawca jest członkiem cechu).

• W przypadku zaliczenia nauki zawodu u kilku pracodawców należy dołączyć wszystkie umowy o pracę wraz z świadectwami pracy, a w przypadku zaliczenia nauki w szkole – zaświadczenie o okresie nauki zawodu.

• Dokument/y potwierdzający/e uzyskanie tytułu laureata w wybranym konkursie, olimpiadzie lub turnieju o zasięgu ogólnopolskim wraz z regulaminem, który został zatwierdzony przez Związek Rzemiosła Polskiego – dokument umożliwia uzyskanie zwolnienia ze zdawania wybranych zadań i/lub tematów egzaminacyjnych.

OSOBY DOROSŁE:

  • Dokument(y) potwierdzający(e) wymagany okres wykonywania zawodu. W przypadku działalności gospodarczej dokument potwierdzający jej prowadzenie. W celu wpisania do CEIDG informacji o uzyskanym świadectwie czeladniczym proszę wpisać NIP ………………………………….………… lub REGON ……………………….………….…….
  • Świadectwo ukończenia szkoły.
  • Zaświadczenie ukończenia przygotowania zawodowego dorosłych.
  • Dokument potwierdzający posiadanie tytułu zawodowego w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym osoba zdaje egzamin.
  • Świadectwo uzyskania co najmniej jednej kwalifikacji w zawodzie, w którym osoba zdaje egzamin lub zaświadczenie zdania egzaminu sprawdzającego po ukończeniu przygotowania zawodowego dorosłych.

Należy przedstawić oryginały dokumentów wraz z kopiami w celu ich uwierzytelnienia.
Osoby niepełnosprawne ubiegające się o dostosowanie warunków i formy przeprowadzenia egzaminu do indywidualnych potrzeb składają dodatkowe dokumenty informujące o powyższej sprawie.

 

Skip to content