• Home
 • Przystąp do nas
PRZYSTĄP DO NAS

Zasady

Przynależności

Zgodnie ze statutem Cechu Rzemiosł Różnych w Mielcu członkami naszej organizacji mogą, być rzemieślnicy prowadzący działalność na terenie całej Polski, a także w czasie określonym inne osoby fizyczne spółki cywilne osób fizycznych niespełniające warunków w zakresie kwalifikacji i zatrudniania określonych w ustawie o rzemiośle.

Ustawa o rzemiośle z dnia 22 marca 1989 r. (Dz.U. z 2020 poz. 2159 z późn. zm.)

Warunkiem przyjęcia na członka Cechu jest złożenie w biurze Cechu deklaracji przynależności w formie pisemnej wraz z wymaganymi załącznikami.

Deklaracja przynależności znajduje się w zakładce „ Do pobrania”.

Organem uprawnionym do przyjmowania członków jest Zarząd Cechu.

DOKUMENTY WYMAGANE DO PRZYJĘCIA NA CZŁONKA CECHU

Do Cechu należy dostarczyć:

 • Wypełnioną deklaracje przynależności,
 • zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej- wydruk z cedig, lub wyciąg KRS (kopia)- potwierdzający prowadzenie działalności gospodarczej,
 • świadectwo ukończenia szkoły (kopia),
 • aktualne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia z zakresu BHP dla pracodawców (kopia).


W PRZYPADKU SZKOLENIA PRACOWNIKÓW MŁODOCIANYCH DODATKOWO WYMAGANY JEST:

 • dokument potwierdzający kwalifikacje zawodowe (kopia – oryginał do wglądu),
 • dokument potwierdzający kwalifikacje pedagogiczne (kopia – oryginał do wglądu).

Każdy członek naszej organizacji zobowiązany jest do płacenia miesięcznej składki, ustalonej przez Walne Zgromadzenie, w zależności czy członkiem Cechu jest osoba szkoląca pracowników młodocianych, czy też nie.

Od naszych członków oczekujemy, poza regularnym płaceniem składek, aktywnego uczestnictwa w życiu Cechu oraz pomocy i współpracy przy realizacji działań statutowych.


KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z PRZYSTĄPIENIA DO CECHU

W ramach opłacanej składki Cechowej, świadczymy następujące usługi:

 • nadzór nad organizacją i przebiegiem procesu przygotowania zawodowego w rzemiośle,
 • sporządzamy listy płac zatrudnionym pracownikom młodocianym oraz pomagamy w przygotowywaniu i wypełnianiu dokumentacji związanej z refundacją,
 • świadczymy usługi w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych członków i zatrudnionych przez nich pracowników (tytuły mistrza, czeladnika, kursy pedagogiczne, BHP, i inne),
 • prowadzimy obsługę informacyjną dla członków Cechu z zakresu spraw dotyczących działalności gospodarczej,
 • udzielamy członkom pomocy w drodze udzielania porad i informacji.


Więcej informacji na temat przynależności do Cechu Rzemiosł Różnych w Mielcu pod numerem telefonu:
biuro Cechu – tel. 17 773 11 79 lub cech_mielec@o2.pl

Skip to content