STATUT CECHU RZEMIOSŁ RÓŻNYCH

W MIELCU

UCHWAŁA NR 5/2015 Walnego Zgromadzenia Członków Cechu Rzemiosł Różnych w Mielcu z dnia 10.06.2015 r.

I.   POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

1. Cech jako dobrowolny związek pracodawców jest samorządną społeczno-zawodową i gospodarczą organizacją rzemiosła. Cech zrzesza rzemieślników prowadzących działalność w zakresie rzemiosł różnych będących pracodawcami. Cech jest związkiem pracodawców.

2.    Cech posiada osobowość prawną.

3.  Cech działa na podstawie Ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle (Dz. U. Nr 17 poz. 92) i na podstawie Ustawy z dnia 23 maja 1991r. o organizacjach pracodawców (Dz. U. Nr 55 poz. 235 ze zm.) oraz niniejszego Statutu.

§ 2.

Cech prowadzi działalność na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie rzemiosł różnych.

§ 3.

1.   Cech nosi nazwę: Cech Rzemiosł Różnych.

2.   Siedzibą Cechu jest Mielec, ul. Krótka 1.

§ 4.

Cech jest członkiem: Spółdzielni Rzemieślniczej „Wielobranżowej” w Mielcu.

II. ZADANIA CECHU

§ 5.

1.   Zadaniem Cechu jako związku pracodawców jest ochrona praw i reprezentowanie interesów zrzeszonych członków wobec związków zawodowych, organizacji pracodawców, organów władzy i administracji rządowej oraz organów jednostek samorządu terytorialnego.

2.      Do zadań Cechu należy w szczególności:

1)      utrwalanie więzi środowiskowych i postaw zgodnych z zasadami etyki i godności zawodowej,

2)      prowadzenie wśród członków pracy społeczno-organizacyjnej mającej na celu szerzenie zasad etyki zawodowej oraz prawidłowego i rzetelnego wykonywania zawodu,

3)      reprezentowanie interesów członków wobec terenowych organów administracji i sądów oraz organizacji społecznych i gospodarczych,

4)      udzielanie pomocy prawnej oraz prowadzenie zastępstwa procesowego w postępowaniu sądowym, administracyjnym oraz przed innymi organami orzekającymi,

5)      przedstawienie właściwym terenowym organom administracji państwowej wniosków dotyczących zadań rzemiosła oraz środków niezbędnych dla wykonania tych zadań,

6)      badanie i ocena sytuacji oraz warunków pracy rzemiosła na terenie działania Cechu, stanu wykorzystania jego możliwości usługowych i produkcyjnych,

7)      udzielanie członkom pomocy w drodze udzielania porad i informacji, wystąpień i interwencji,

8)      udzielanie informacji o usługach świadczonych przez członków oraz ich możliwościach produkcyjnych,

9)      rozpatrywanie skarg na działalność członków,

10)  popieranie i rozwijanie postępu technicznego i gospodarczego w rzemiośle, otaczanie opieką członków pracujących nad wynalazczością i usprawnieniami technicznymi, organizowanie i popieranie klubów postępu technicznego, popieranie rozwoju działalności artystycznej, organizowanie konkursów, wystaw, pokazów oraz muzeów,

11)  współdziałanie z jednostkami naukowo-badawczymi, zwłaszcza w zakresie udostępniania członkom nowych technologii, wymiany doświadczeń, projektów wynalazczych wraz z informacją o możliwościach ich zastosowań przez członków,

12)  organizowanie pomocy w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych członków i zatrudnionych przez nich pracowników,

13)  propagowanie i organizowanie przygotowania zawodowego,

14)  współpraca z władzami oświatowymi i szkołami zawodowymi w zakresie BHP oraz warunków sanitarno-epidemiologicznych, dokształcania teoretycznego i praktycznego uczniów szkolnych przez członków Cechu, zakładanie i prowadzenie szkół zawodowych oraz ośrodków szkolenia,

15)  organizowanie pomocy instruktażowej i szkolenia w zakresie BHP oraz warunków sanitarno-epidemiologicznych,

16)  organizowanie działalności socjalnej, kulturalnej i oświatowej dla członków i ich rodzin oraz dla uczniów i pracowników Cechu i zakładów, a także członków ich rodzin,

17)  delegowanie przedstawicieli rzemiosła do organów kolegialnych, w których udział przedstawicieli rzemiosła przewidują przepisy szczególne oraz do organizacji społecznych, w pracy których uczestniczy rzemiosło,

18)  dokonywanie na wniosek osób zainteresowanych, fachowej oceny pracy wykonywanej przez członków Cechu i wydawanie w tym przedmiocie opinii,

19)  prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie: handlowej, usługowej, produkcyjnej, kooperacyjnej,

20)  prowadzenie obsługi informacyjnej wobec członków Cechu z zakresu spraw dotyczących działalności gospodarczej,

21)  wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych.

 

III. CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 6.

Członkami Cechu na zasadzie dobrowolności mogą być rzemieślnicy prowadzący działalność w zakresie objętym § 2 statutu, a także w czasie określonym inne osoby fizyczne spółki cywilne osób fizycznych niespełniające warunków w zakresie kwalifikacji i zatrudniania określonych w ustawie o rzemiośle.

§ 7.

1.  Warunkiem przyjęcia na członka Cechu jest złożenie deklaracji. Deklaracja powinna być złożona pod rygorem nieważności w formie pisemnej. Deklaracja powinna być podpisana przez zainteresowanego, zawierać jego imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz oświadczenie dotyczące gotowości uiszczania składek członkowskich.

2.    Organem uprawnionym do przyjmowania członków jest Zarząd.

3.     Uchwała w sprawie przyjęcia powinna być podjęta najpóźniej w ciągu miesiąca od złożenia deklaracji.

4.    Osoby, które nabyły członkostwo w Cechu z mocy ustawy o wykonywaniu i organizacji rzemiosła zachowują uprawnienia członkowskie, jeżeli spełniają warunki określone w art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 22 marca 1989r. o rzemiośle.

§ 8.

1.   O decyzji przyjęcia lub odmowy przyjęcia na członka Cechu zawiadamia się pisemnie zainteresowanego w ciągu 2 tygodni od dnia jej podjęcia. Zawiadomienie o odmowie przyjęcia powinno zawierać uzasadnienie.

2.  Od odmownej decyzji zarządu zainteresowanemu służy odwołanie do Walnego Zgromadzenia w ciągu 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie powinno być rozpatrzone przez Walne Zgromadzenie na najbliższym zgromadzeniu, nie później niż w ciągu roku od daty jego złożenia.

§ 9.

1.      Członkowie mają prawo:

1)      korzystania z pomocy i świadczeń Cechu w zakresie określonym w § 5 statutu,

2)      wybierania i wybieralności do organów Cechu,

3)      zgłaszanie wniosków zmierzających do usprawnienia Cechu,

4)      wnoszenia odwołań od uchwał zarządu Cechu – dotyczących praw członka – do Walnego Zgromadzenia,

5)      obecności na obradach organów Cechu przy rozpatrywaniu odwołań stawianych im zarzutów i skarg oraz do udzielania wyjaśnień,

6)      wglądu w protokoły walnych zgromadzeń i roczne sprawozdania Zarządu Cechu, protokoły i pisma pokontrolne oraz sprawozdania z wykonania zaleceń,

7)      uzyskiwania od organów Cechu – na Walnych Zgromadzeniach, zebraniach sekcji Cechowych lub innych formach informacji o działalności Cechu, jego wynikach oraz zamierzeniach.

2.      Nie ma prawa wybieralności członek Cechu, który:

1)      został pozbawiony praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu powszechnego,

2)      został pozbawiony prawa wybieralności prawomocnym orzeczeniem sądu Cechowego,

3)      zalega z wpłacaniem składki cechowej powyżej trzech miesięcy, mimo wezwania, o których mowa w art.25 ust.3 statutu.

§ 10.

Członkowie Cechu obowiązani są:

1)      przestrzegać prawo, zasady etyki zawodowej i godności zawodowej oraz zasady współżycia społecznego,

2)      stosować się do przepisów statutu oraz uchwał organów organizacji rzemieślniczych,

3)      regularnie wpłacać składki cechowe o obowiązującej wysokości,

4)      poddawać kontroli działalności swojego zakładu w zakresie przestrzegania zasad etyki zawodowej i rzetelnego wykonywania rzemiosła,

5)      podnosić jakość usług oraz kulturę obsługi klientów,

6)      rzetelnie, sumiennie i terminowo wykonywać zlecone przez klientów pracę, a w razie reklamacji w ten sposób rozpatrywać je i załatwiać.

§ 11.

Członek Cechu jest obowiązany w ciągu 30 dni zawiadomić Cech o zaniechaniu wykonywania rzemiosła lub o przeniesieniu siedziby zakładu rzemieślniczego poza teren działalności Cechu.

§ 12.

Członkostwo w Cechu ustaje na skutek:

1)      wystąpienia,

2)      wykreślenia,

3)      wykluczenia.

 

§ 13.

1.     Członek Cechu może wystąpić z niego za wypowiedzeniem.

1)      wypowiedzenie powinno być dokonane pod rygorem nieważności w formie pisemnej.

2.    Wystąpienie członka Cechu następuje po upływie 3 miesięcznego okresu od dnia zgłoszenia pisemnego wypowiedzenia do Zarządu Cechu, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło wypowiedzenie.

§ 14.

Wykreślenie członka Cechu następuje w przypadku utraty przez niego statutowych uprawnień do zrzeszania się, lub w razie śmierci.

§ 15.

Uchwałę o wykreśleniu członka podejmuje Zarząd.

§ 16.

1.  O wykreśleniu członka, Cech obowiązany jest powiadomić zainteresowanego listem poleconym poza przypadkiem śmierci, w ciągu 14 dni od daty podjęcia decyzji oraz podać uzasadnienie wraz z pouczeniem o możliwości odwołania się.

2. Uchwała w sprawach określonych w ust. 1 staje się skuteczna z datą doręczenia zainteresowanemu zawiadomienia o wykreśleniu wraz z uzasadnieniem. Zawiadomienie zwrócone na skutek nie zgłoszenia przez członka zmiany, podanego przez niego adresu ma moc prawną doręczenia.

3.     Członkowi wykreślonemu przysługuje prawo odwołania się w sposób i terminie określonym w § 60 statutu.

4.     Członek wykreślony ma prawo być obecny na Walnym Zgromadzeniu w czasie rozpatrywania jego odwołania i popierać je oraz składać wyjaśnienia.

5.  O terminie Walnego Zgromadzenia, na którym ma być rozpatrzona sprawa odwołującego się, powinien być on zawiadomiony przez Zarząd pod wskazany przez siebie w odwołaniu adresem w sposób określony w § 25 ust.1 statutu.

6.      W przypadku uwzględnienia przez Walne Zgromadzenie odwołania od uchwały Zarządu w sprawie wykreślenia – zainteresowany zachowuje ciągłość członkostwa w Cechu.

§ 17.

1.   Wysokość składki cechowej, ustala Walne Zgromadzenie uwzględniając finansowanie działalności organizacyjno-samorządowej Cechu i inne jego wydatki oraz wydatki na działalność statutową właściwej izby rzemieślniczej i Związku Rzemiosła Polskiego.

O wysokości składki cechowej, Cech zawiadamia członków ze wskazaniem podstawy obliczenia składki oraz terminów jej płatności.

2.      Nieuregulowane w ciągu trzech miesięcy składki podlegają ściągnięciu w trybie postępowania sądowego.

§ 18.

1.      Uchwałą Walnego Zgromadzenia można nadać godność:

1)      „honorowego starszego” lub „honorowego członka” Cechu osobom, które położyły szczególne zasługi dla Cechu lub rozwoju rzemiosła,

2)      „honorowego członka Cechu” osobom, które przez ostatnie 10 lat były członkami Cechu.

2.    Osoby posiadające tytuły honorowe mają prawo brać udział w Walnych Zgromadzeniach z głosem doradczym oraz korzystać ze świadczeń socjalnych i kulturalnych Cechu w zakresie przysługującym członkom.

IV. ORGANY CECHU

 

§ 19.

1. Organami Cechu są:

1) Walne Zgromadzenie członków,

2) Zarząd,

3) Komisja Rewizyjna,

4) Sąd Cechowy.

2. Członek Cechu może być wybrany tylko do jednego z organów wymienionych w ust. 1 pkt                              

       2, 3, 4.

3.   Osoba pełniąca funkcję w organach statutowych ma obowiązek przy pełnieniu tej funkcji przestrzegać przepisów prawa, statutu i uchwał organów statutowych organizacji rzemieślniczych, postępować sumiennie i uczciwie, zgodnie z zasadami współżycia społecznego i interesem reprezentowanego środowiska.

4.   Wybory Starszego Cechu oraz organów, o których mowa w ust.1 dokonywane są w głosowaniu tajnym spośród nieograniczonej liczby kandydatów. Odwołanie członka organu następuje także w głosowaniu tajnym.

5.      Przy obliczaniu wymaganej większości głosów dla podjęcia przez organ Cechu uchwały uwzględnia się tylko głosy oddane za i przeciw uchwale.

6.   Za udział w posiedzeniach organów Cechu, z wyjątkiem Walnego Zgromadzenia członkowie otrzymują diety i zwrot kosztów podróży wg zasad ustalonych przez Związek Rzemiosła Polskiego.

 

V. WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW

§ 20.

Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Cechu powołanym do podejmowania uchwał w sprawach należących do jego zakresu działania.

§ 21.

1.      Do zakresu działania Walnego Zgromadzenia należy:

1)      uchwalenie statutu i jego zmian,

2)      wybór i odwoływanie Starszego Cechu i pozostałych członków Zarządu, przewodniczącego i pozostałych członków Komisji Rewizyjnej i Sądu Cechowego oraz zastępców członków, udzielanie absolutorium Zarządowi,

3)      określanie wysokości składek cechowych,

4)      uchwalanie planów i programów rozwoju rzemiosła, planów finansowych oraz podziału nadwyżki budżetowej Cechu,

5)      rozpatrywanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej, zatwierdzania sprawozdań rocznych i bilansów oraz podziału nadwyżki budżetowej Cechu,

6)      podejmowanie uchwał w sprawie nabycia, zbycia, lub obciążenia nieruchomości,

7)      podejmowanie uchwał o przystąpieniu do organizacji samorządu rzemiosła lub wystąpienia z nich,

8)      upoważnienie zarządu do zaciągania pożyczek oraz zbywania ruchomości Cechu mających wartość historyczną, artystyczną i naukową,

9)      uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia,

10)  nadawanie godności członka honorowego Cechu,

11)  rozpatrywanie odwołań członków Cechu od uchwał Zarządu,

12)  wybieranie delegatów na zjazdy delegatów samorządu rzemiosła,

13)  podejmowanie uchwał w innych sprawach przedstawionych do rozpatrzenia w trybie przewidzianym w statucie.

 

 

§ 22.

Odwołanie członka Zarządu, Komisji Rewizyjnej lub Sądu Cechowego przed upływem kadencji – może nastąpić przez Walne Zgromadzenie większością 2/3 głosów, oddanych w głosowaniu tajnym.

 

§ 23.

1.     Jeżeli Cech liczy więcej niż 300 członków – Walne Zgromadzenie może podjąć uchwałę o jego zastąpieniu zebraniem delegatów.

2.   Delegatów wybierają sekcje zawodowe (zawodowe lub terenowe) na okres kadencji Zarządu. Przy liczbie członków Cechu powyżej 300 wybiera się jednego delegata na 6 członków.

3.      Do zebrania delegatów zastępującego Walne Zgromadzenie członków stosuje się odpowiednio przepisy o Walnych Zgromadzeniach.

4.      Na żądanie 1/4 ogółu członków zwołuje się Walne Zgromadzenie w pełnym składzie.

§ 24.

1.   Walne Zgromadzenie zwoływane jest przynajmniej jeden raz w roku, najpóźniej w ciągu 6-ciu miesięcy po upływie roku obrachunkowego. Walne Zgromadzenie zwołuje, na podstawie uchwały Zarządu Starszy Cechu lub w jego zastępstwie Podstarszy Cechu.

2.      Ponadto Zarząd powinien podjąć uchwałę o zwołaniu Walnego Zgromadzenia na żądanie:

1)      Komisji Rewizyjnej,

2)      izby rzemieślniczej,

3)      1/4 ogólnej liczby członków Cechu lub delegatów.

3.      Żądanie zwołania Walnego Zgromadzenia powinno być złożone na piśmie z podaniem celu jego zwołania.

4.     W przypadkach wskazanych w ust. 2 Walne Zgromadzenie powinno odbyć się w ciągu 6 tygodni od daty złożenia żądania. Jeżeli to nie nastąpi Walne Zgromadzenie może zwołać Komisja Rewizyjna lub komisja wybrana przez ¼ ogólnej liczby członków Cechu lub delegatów.

§ 25.

1.     O czasie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia zawiadamia się wszystkich członków i izbę rzemieślniczą listem zwykłym, co najmniej na 7 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. W Walnym Zgromadzeniu mogą brać udział inne zaproszone osoby.

2.     W zawiadomieniu o Walnym Zgromadzeniu należy zamieścić również informację o wyłożeniu do wglądu w biurze Cechu, odpowiednio do porządku obrad, następujących materiałów:

1)      zamknięcia rachunkowego za rok ubiegły,

2)      sprawozdania Zarządu,

3)      projektów podstawowych uchwał,

4)      protokołu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia.

3.    Członkom, którzy zalegają z uiszczaniem składek powyżej trzech miesięcy należy w zawiadomieniu przypomnieć, że w przypadku nie przedłożenia dowodu zapłacenia zaległych składek – będą pozbawieni prawa wybieralności do organów Cechu.

 

§ 26.

1.   Walne Zgromadzenie otwiera Starszy Cechu lub Podstarszy Cechu. Walne Zgromadzenie wybiera spośród członków Cechu prezydium w składzie: przewodniczący, zastępca przewodniczącego i sekretarz.

2.  Przewodniczący zgromadzenia ma prawo, po uprzednim trzy-krotnym upomnieniu wykluczyć ze zgromadzenia osoby, które nie stosują się do zarządzeń porządkowych.

3.      Szczegółowe zasady i tryb Walnego Zgromadzenia określa regulamin.

§ 27.

1.      Walne Zgromadzenie zwołane zgodnie z postanowieniami § 25 statutu jest zdolne do podejmowania uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad, jeżeli liczba obecnych przy ich podejmowaniu wynosi, co najmniej 1/4 części członków Cechu lub delegatów.

2.      W razie nie dojścia do skutku Walnego Zgromadzenia w pierwszym terminie z powodu braku obecnych członków Walne Zgromadzenie odbędzie się w tym samym dniu w pół godziny później bez względu na liczbę obecnych członków.

3.      Uchwały zapadają zwykłą większością głosów, jeżeli statut nie stanowi inaczej.

4.   Uchwały o zmianie statutu, uzupełnianiu porządku obrad oraz w sprawach wprowadzonych dodatkowo do porządku obrad wymagają dla swej ważności, co najmniej 2/3 głosów. Uchwałą o uzupełnieniu porządku obrad nie może być objęta sprawa zmian statutu.

5.      W głosowaniu na Walnym Zgromadzeniu biorą udział jedynie członkowie Cechu.

§ 28.

1.  Uchwały na Walnym Zgromadzeniu zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, jeżeli statut nie stanowi inaczej. Na żądanie większości obecnych członków Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały w głosowaniu tajnym.

2.      Protokół z Walnego Zgromadzenia podpisuje przewodniczący i sekretarz.

3.      Odpis uchwał Walnego Zgromadzenia Zarząd Cechu przesyła w ciągu miesiąca do izby rzemieślniczej.

VI. ZARZĄD CECHU

 

§ 29.

Zarząd Cechu jest organem wykonawczym Cechu i ponosi odpowiedzialność za prawidłową jego działalność.

§ 30.

1.   Zarząd Cechu składa się z 5-ciu osób w tym ze Starszego Cechu, jednego Podstarszego oraz 3-ch członków. Walne Zgromadzenie wybiera oddzielenie: Starszego Cechu, a pozostałych członków Zarządu razem. Warunkiem wyboru jest uzyskanie największej liczby głosów.

2.      Zarząd na pierwszym posiedzeniu wybiera jednego Podstarszego.

3.      Kadencja Zarządu trwa 4 lata.

4.      Do Zarządu Cechu mogą być wybierani jedynie członkowie Cechu. Prawo zgłaszania kandydatów do Zarządu przysługuje członkom Cechu.

5.      Kandydat na członka Zarządu powinien posiadać 3 letni okres członkostwa w Cechu.

6.      Walne Zgromadzenie może odwołać tych członków Zarządu, którym nie udzieliło absolutorium. W tym przypadku nie stosuje się § 27 ust. 4 statutu.

§ 31.

W razie ustąpienia lub odwołania Starszego Cechu przed upływem kadencji do czasu wyboru przez najbliższe Walne Zgromadzenie zastępuje go Podstarszy.

§ 32.

Zarząd prowadzi wszystkie sprawy Cechu, z wyjątkiem zastrzeżonych do kompetencji innych organów Cechu.

§ 33.

  1. Do zakresu działania Zarządu należy kierowanie całokształtem działalności Cechu, a w szczególności:

1)      reprezentowanie interesów członków wobec terenowych organów  administracji i sądów, organizacji społecznych i gospodarczych,

2)      gospodarowanie funduszami i majątkiem Cechu, z zastrzeżeniem uprawnień Walnego Zgromadzenia wskazanych w § 21,

3)      zwoływanie Walnych Zgromadzeń i przygotowywanie wniosków na te zgromadzenia,

4)      powoływanie komisji spośród członków Cechu, na okres kadencji Zarządu,

5)      realizowanie ustalonych zasad współdziałania ze spółdzielniami rzemieślniczymi,

6)      powoływanie i odwoływanie kierownika biura Cechu, dyrektora Ośrodka Szkoleniowego, dyrektora Szkoły oraz ustalanie wynagrodzenia zgodnie z obowiązującymi zasadami płac,

7)      rozpatrywanie i rozstrzyganie skarg i wniosków, a zwłaszcza skarg klientów na niewłaściwe lub nieterminowe wykonanie zamówień przez członków Cechu,

8)      ustalanie zakładowego systemu wynagradzania,

9)      przyjmowanie oraz wykreślanie członków Cechu,

10)  rozpatrywanie wniosków w sprawie umorzenia zaległej składki członkowskiej wykreślonym członkom Cechu.

 

§ 34.

  1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby nie rzadziej niż raz na kwartał.

2.   Na wniosek Komisji Rewizyjnej posiedzenie Zarządu powinno odbywać się w możliwie najkrótszym terminie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku.

§ 35.

  1. Posiedzenia Zarządu Cechu zwołuje Starszy Cechu lub Podstarszy.
  2. O czasie i miejscu posiedzeń Zarządu powiadomieni są na 7 dni przed terminem wszyscy członkowie Zarządu.
  3. W posiedzeniach Zarządu uczestniczy kierownik biura z głosem doradczym.

§ 36.

  1. Uchwały Zarządu mogą być podejmowane przy obecności, co najmniej połowy statutowej liczby członków, w tym Starszego lub Podstarszego Cechu.
  2. Uchwały zapadają zwykła większością głosów. Przy równej liczbie głosów decyduje głos przewodniczącego posiedzenia Zarządu.
  3. Szczegółowe zasady i tryb pracy Zarządu i jego komisji określają regulaminy uchwalone przez Zarząd.

VII. KOMISJA REWIZYJNA

§ 37.

  1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt działalności Cechu, z wyjątkiem Walnego Zgromadzenia i orzecznictwa Sądu Cechowego.
  2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie z pośród członków Cechu, na okres kadencji Zarządu. Walne Zgromadzenie wybiera oddzielnie przewodniczącego, a pozostałych członków razem. Warunkiem wyboru jest uzyskanie największej liczby głosów.

§ 38.

1.      Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:

1)      badanie przynajmniej raz na pół roku działalności statutowej Cechu z tym, że na wniosek 1/4 ogólnej liczby członków Cechu – Zarządu Cechu – badanie powinno być przeprowadzone w każdym czasie,

2)      badanie rocznych sprawozdań finansowych (bilansów) oraz zgłaszanie Walnemu Zgromadzeniu wniosków w tych sprawach,

3)      składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań z dokonanych czynności,

4)      przedkładanie Walnemu Zgromadzeniu wniosków o udzielanie absolutorium Zarządowi,

5)      wydawanie zaleceń Zarządowi w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości.

2.      Szczegółowe zasady i tryb pracy komisji określa regulamin uchwalony przez Komisję Rewizyjną.

VIII.  SĄD CECHOWY

 

§ 39.

Członkowie Cechu podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej za naruszenie zasad etyki zawodowej i rzetelnego wykonywania zawodu.

§ 40.

1.  Sąd Cechowy składa się z 3 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie spośród członków Cechu na okres kadencji Zarządu. Walne Zgromadzenie wybiera oddzielnie przewodniczącego sądu, a pozostałych członków razem. Warunkiem wyboru jest uzyskanie największej liczby głosów.

2.      Sąd Cechowy wybiera spośród siebie zastępcę, przewodniczącego i sekretarza.

§ 41. (uchylony)

§ 42. (uchylony)

§ 43. (uchylony)

§ 44.

1.    Od orzeczenia sądu Cechowego służy odwołanie do rzemieślniczego sądu odwoławczego, działającego w organizacji, której Cech jest członkiem, w ciągu 1 miesiąca od doręczenia orzeczenia.

2.      Orzeczenia rzemieślniczego sądu odwoławczego są ostateczne.

§ 45.

Wykonywanie prawomocnych orzeczeń sądu należy do Zarządu Cechu.

§ 46.

Szczegółowe postępowanie dyscyplinarne określa regulamin uchwalony przez Walne Zgromadzenie.

 

IX. SEKCJE TERENOWE I ZAWODOWE

§ 47.

1.      Członkowie Cechu wykonujący rzemiosła na terenie jednego lub kilku sąsiednich miast i gmin tworzą sekcje terenowe.

2.      Członkowie Cechu wykonujący jednakowe lub pokrewne rzemiosła tworzą sekcję zawodowe.

3.      W Cechu mogą działać sekcje zawodowe i terenowe. Delegatów na Walne Zgromadzenie wybierają sekcje wskazane w § 23.

4.      Powoływanie sekcji należy do właściwości Zarządu.

5.    Pierwsze zebranie sekcji zwołuje Zarząd Cechu. Zebranie wybiera przewodniczącego sekcji i jego zastępcę. Zakres zadań przewodniczącego sekcji określa Zarząd Cechu. Przewodniczący sekcji może uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu Cechu z głosem doradczym.

6.      Do zadań sekcji należy:

1)      oddziaływanie na rzemieślników w kierunku zapewnienia prawidłowego wykonywania zadań społeczno-gospodarczych rzemiosła,

2)      prowadzenie działalności mającej na celu podnoszenie etyki zawodowej rzemiosła,

3)      wnioskowanie w sprawach rozwoju rzemiosła danego regionu lub zawodów,

4)      otaczanie opieką uczniów pobierających naukę zawodu oraz udzielanie pomocy rzemieślnikom prowadzącym nowe zakłady rzemieślnicze,

5)      aktywizowanie rzemieślników do udziału w czynach społecznych,

7.      Ewentualne wydatki sekcji pokrywane są w ramach planu finansowego Cechu.

8.      Sekcje nie mają uprawnień występowania na zewnątrz, a opinie swe i postulaty przedstawiają Zarządowi Cechu.

 

X. KOMISJE ZARZĄDU CECHU

§ 48.

1.  Dla wykonania zadań Cechu, zwłaszcza w zakresie szerzenia zasad etyki zawodowej i rzetelnego wykonywania rzemiosła oraz właściwego rozpatrywania skarg na działalność zrzeszonych członków, Zarząd Cechu może powołać komisję kontroli społecznej oraz komisję d/s skarg i wniosków.

2.      Komisje maja charakter doradczy i opiniujący, a wnioski ze swych czynności przedstawiają Zarządowi.

3.      Kadencja komisji jest równa kadencji Zarządu.

§ 49.

1.      W skład komisji powoływani są członkowie odznaczający się wysokim poziomem etyki zawodowej i kwalifikacji zawodowych.

2.      Komisje, mogą korzystać za zgodą Zarządu z opinii rzeczoznawców.

§ 50.

1.   Do zadań komisji kontroli społecznej należy badanie i analizowanie działalności zakładów rzemieślniczych w zakresie przestrzegania zasad etyki zawodowej i rzetelnego wykonywania rzemiosła.

2.    W toku kontroli komisja powinna zwracać uwagę rzemieślnikowi na stwierdzone uchybienia oraz omawiać z nim i wyjaśniać zasady prawidłowego prowadzenia zakładu.

§ 51.

Do zadań komisji d/s skarg i wniosków należy badanie i analizowanie skarg na działalność zrzeszonych członków oraz rozpatrywanie wniosków zmierzających do usprawnienia działalności Cechu.

§ 52.

Tryb pracy i szczegółowe zadania komisji określa Zarząd Cechu.

 

XI. ZASADY GOSPODARKI FINANSOWEJ CECHU

§ 53.

1.      Środki finansowe Cechu stanowią składki członkowskie, opłaty za świadczenia Cechu, dobrowolne świadczenia rzemieślników oraz inne wpływy.

2.  Gospodarka finansowa Cechu prowadzona jest w oparciu o plany finansowe uchwalone przez Walne Zgromadzenie Cechu. Zasadą gospodarki finansowej jest samowystarczalność Cechu.

3.      Szczegółowe zasady gospodarki finansowej Cechu oraz zasady wynagradzania zatrudnionych w Cechu pracowników uchwala Walne Zgromadzenie.

4.      Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Cechu do rewaloryzacji wynagradzania pracowników biura w zależności od stopnia dewaluacji.

§ 54.

Cech uczestniczy w kosztach działalności samorządowo-organizacyjnej izby rzemieślniczej i Związku Rzemiosła Polskiego oraz finansowaniu funduszów scentralizowanych przeznaczonych na cele rozwoju rzemiosła, potrzeby oświatowe, społeczno-wychowawcze i socjalne ogółu rzemiosła na zasadach określonych przez Walne Zgromadzenie Członków.

 

XII. BIURO CECHU

§ 55.

1.   Kierownik biura Cechu kieruje pracą biura, przygotowuje materiały na posiedzenia organów Cechu oraz czuwa nad wykonaniem uchwał organów Cechu.

2.      Kierownik biura jest odpowiedzialny za przestrzeganie w działalności Cechu obowiązujących przepisów.

3.     W przypadku, gdy wykonanie uchwał lub decyzji organów Cechu mogłyby spowodować naruszenie prawa, kierownik biura Cechu powinien wystąpić do organu, który uchwałę lub decyzję podjął, o jej zmianę lub uchylenie.

4.      Kierownik biura bierze udział w obradach Walnego Zgromadzenia oraz w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

5.      Kierownik biura odpowiada za prace biura przed Zarządem Cechu.

§ 56.

1.      Kierownikiem biura Cechu może zostać osoba, posiadająca, co najmniej średnie wykształcenie oraz 3 – letnią praktykę w organizacjach rzemiosła.

2.  W uzasadnionych przypadkach Zarząd Cechu może zwolnić kandydata na kierownika biura Cechu od warunku posiadania 3-letnej praktyki w organizacjach rzemiosła.

§ 57.

Kierownikiem zakładu pracy w rozumieniu kodeksu pracy jest kierownik biura Cechu.

 

XIII. REPREZENTACJA CECHU

 

§ 58.

Cech reprezentowany jest na zewnątrz przez Starszego lub Podstarszego Cechu oraz kierownika biura Cechu w zakresie udzielonego mu pełnomocnictwa.

§ 59.

1.  Oświadczenie woli w zakresie praw i obowiązków składają Starszy lub Podstarszy Cechu łącznie z kierownikiem biura Cechu, a w okresie jego nieobecności łącznie z upoważnionym przez kierownika biura pracownikiem biura Cechu.

2.     Zarząd Cechu może udzielić kierownikowi biura Cechu pełnomocnictwa do dokonywania określonych czynności prawnych, związanych z kierowaniem bieżącą działalnością Cechu lub jego zakładem, a także pełnomocnictwa do dokonywania czynności określonego rodzaju lub czynności szczególnych.

XIV. POSTĘPOWANIE ODWOŁAWCZE

§ 60.

1.  Od decyzji Zarządu wydanych w sprawach wynikających ze stosunku członkostwa, zainteresowany może wnieść odwołanie do Walnego Zgromadzenia.

2.   Termin wniesienia odwołania wynosi 14 dni, licząc od daty doręczenia zainteresowanemu decyzji wraz z uzasadnieniem oraz pouczeniem o trybie i terminie odwołania.

3.      Walne Zgromadzenie rozpatruje odwołanie na najbliższym zgromadzeniu, lecz nie później niż w ciągu roku od daty otrzymania ich przez Cech.

4.   Organ odwoławczy powinien rozpatrzyć odwołanie wniesione po upływie terminu, jeżeli opóźnienie nie przekracza sześciu miesięcy, a odwołujący usprawiedliwiał je wyjątkowymi okolicznościami.

5.    Cech obowiązany jest doręczyć odwołującemu odpis uchwały organu odwoławczego wraz z jej uzasadnieniem, w terminie 14 dni od daty podjęcia uchwały.

XV. LIKWIDACJA CECHU

 

§ 61.

1.      Uchwałę w sprawie likwidacji Cechu podejmuje Walne Zgromadzenie większością 2/3 głosów obecnych członków.

2.      Walne Zgromadzenie Członków uchwala tryb i sposób likwidacji Cechu.

Skip to content