cech mielec

Refundacja

ZAWARCIE UMOWY O REFUNDACJE
Pracodawca zatrudniający pracowników młodocianych może wystąpić z wnioskiem do CEiPM OHP Rzeszów o zawarcie umowy o refundacje. Ochotnicze Hufce Pracy dokonują zwrotu wynagrodzeń wypłacanych młodocianym oraz składek na ubezpieczenia społeczne młodocianych.
Pracodawca zatrudniający pracowników młodocianych, na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego może ubiegać się o refundację, jeżeli:

 • zatrudnia młodocianych w zawodach określonych w wykazie zawodów, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, zwanej dalej „ustawą”,
 • pracodawca, osoba prowadząca zakład pracy w imieniu pracodawcy lub osoba zatrudniona u pracodawcy spełniają warunki do prowadzenia przygotowania zawodowego w zakresie wymagań zawodowych i pedagogicznych określonych w przepisach regulujących odbywanie przygotowania zawodowego wydanych na podstawie art. 191 § 3 i art. 195 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy (Dz. U. z 1998 r Nr 21, poz. 94, z późn. zm.).

Pracodawca może wystąpić z wnioskiem o zawarcie umowy o refundacje dotyczącym:

 • maksymalnie 3 młodocianych, jeżeli pracodawca zatrudnia wyłącznie młodocianych,
 • młodocianych w liczbie nie przekraczającej trzykrotnej liczy zatrudnionych w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy na czas nieokreślony pracowników nie będących młodocianymi.
  Wzór wniosku dostępny w biurze Cechu, lub w zakładce „dokumenty do pobrania”.

Do wniosku należy dołączyć:

 • kopię umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego zawartej na czas nieokreślony przez pracodawcę z młodocianym wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych osoby niepełnoletniej,
 • kopie poświadczonych za zgodność z oryginałem dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań zawodowych i pedagogicznych osób prowadzących przygotowanie zawodowe młodocianych.
  Pracodawca składa wniosek o zawarcie umowy do CEiPM, bezpośrednio lub za pomocą Cechu Rzemiosł Różnych, w terminie od 01 stycznia do dnia 15 listopada każdego roku.
  CEiPM w terminie 30 dni od daty dostarczenia wniosku o zawarcie umowy o refundacje oraz pozytywnym jego rozpatrzeniu, zawiera z pracodawcą umowę. Umowa podpisana przez obie strony jest dla pracodawcy podstawą do złożenia wniosku o refundacje.

Wniosek pracodawcy o zwrot poniesionych kosztów na refundację wynagrodzeń wypłaconych młodocianym pracownikom oraz składek na ubezpieczenia społeczne.

Pracodawca ubiegający się o wypłatę refundacji składa miesięcznie lub kwartalnie (w zależności od okresu składania refundacji zawartego w umowie refundacyjnej) do CEiPM wniosek wraz z załącznikami.

Do wniosku o wypłatę refundacji, pracodawca zobowiązany jest dołączyć:

 • rozliczenie finansowe wypłaconych wynagrodzeń oraz opłaconych składek na ubezpieczenie społeczne za młodocianych pracowników,
 • kopię listy płac, z potwierdzeniem odbioru przez młodocianego,
 •  kopię deklaracji rozliczeniowej do ZUS (DRA),
 • kopię dowodu opłacenia składek na ubezpieczenie społeczne (konto „51”).
  Wzory wniosków o wypłatę refundacji dostępne w biurze Cechu, lub w zakładce „Do pobrania”.

WSZYSTKIE KOPIE DOKUMENTÓW MUSZĄ BYĆ POŚWIADCZONE PRZEZ PRACODAWCĘ ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM PIECZĄTKĄ ORAZ PODPISEM PRACODAWCY.

W przypadku zmian dotyczących umowy o refundacje (np. zmiana adresu, nr konta) prosi się o niezwłoczne poinformowanie biuro Cechu Rzemiosł Różnych w Mielcu oraz CEiPM w Rzeszowie.

Uwaga w przypadku powtarzania przez młodocianego roku nauki refundacja nie przysługuje.

Uwaga refundacja od 01 lipca 2014 r. stała się pomocą de minimis.

Skip to content