CECH MIELEC

Nauka

Zawodu

Podstawą organizacji nauki zawodu jest umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego zawarta na 36 m-cy, podpisywana pomiędzy pracodawcą, rodzicem i uczniem jako młodocianym pracownikiem.

Nauka poszczególnych zawodów rzemieślniczych realizowana jest w systemie dualnym, tj. składa się z dwóch integralnych, równolegle realizowanych części: praktycznej – zorganizowanej w zakładzie rzemieślniczym, i teoretycznej – zorganizowanej w branżowej szkole I stopnia.

W związku z zawartą umową o pracę i faktem uczęszczania do branżowej szkoły I stopnia młodociany uzyskuje podwójny status prawny tj. ucznia i pracownika młodocianego.

Zawody, w których można zdobyć kwalifikacje czeladnicze honorowane na całym świecie to:

– fryzjer,
– ślusarz,
– operator obrabiarek skrawających,
– mechanik pojazdów samochodowych,
– elektromechanik pojazdów samochodowych,
– stolarz,
– murarz
– tynkarz,
– monter izolacji budowlanych,
– monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie,
– elektryk,
– elektronik,
– monter sieci i instalacji sanitarnych,
– cukiernik,
– piekarz,
– kucharz,
– zegarmistrz.

Wybierając szkołę branżową I stopnia pracownik młodociany:

– zdobywa dobry zawód,
– przez cały okres nauki zawodu ma zapewnione wynagrodzenie i ubezpieczenie,
– czas nauki wlicza się do stażu pracy,
– po ukończeniu nauki otrzymuje świadectwo czeladnicze honorowane na całym świecie oraz świadectwo ukończenia szkoły.

Dokumenty wymagane do spisania umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego:
– Xero świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,
– Zaświadczenie o przyjęciu do szkoły zawodowej z wpisanym zawodem,
– Orzeczenie od lekarza Medycyny Pracy o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu (na podstawie skierowania wydanego przez pracodawcę),\
– Orzeczenie do celów sanitarno-epidemiologicznych – braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu (dot. zawodu : fryzjer, kucharz, cukiernik)
– Xero aktu urodzenia ucznia,
– Opinia z poradni psychologiczno-pedagogicznej osoby, która w roku kalendarzowym, w którym podpisuje umowę nie kończy 15 lat.

Obecność rodzica przy podpisywaniu umowy obowiązkowa.

Wszystkie formalności związane z zatrudnieniem pracownika młodocianego, należy dopełnić w Cechu Rzemiosł Różnych, który sprawuje bezpośredni nadzór nad procesem przygotowania zawodowego w rzemiośle oraz prowadzi rejestry zakładów szkolących i zawartych umów w celu przygotowania zawodowego.

Cel nauki zawodu

Celem nauki zawodu jest opanowanie przez ucznia – młodocianego pracownika umiejętności praktycznych i teoretycznych w zawodzie i potwierdzenie ich dowodem kwalifikacji zawodowych w drodze przystąpienia do egzaminu czeladniczego przed komisją Izby Rzemieślniczej. Świadectwo czeladnicze umożliwia absolwentowi zatrudnienie na stanowisku wymagającym kwalifikacji zawodowych odpowiednim do danego zawodu. Uzyskany dyplom jest honorowany na całym świecie.

Zawarcie umowy o pracę
Zgodnie z art. 194 Kodeksu Pracy umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego zawierana jest na czas nieokreślony, jednak określony jest czas trwania nauki zawodu, tj. 36 m-cy. Nauka zawodu kończy się z dniem złożenia egzaminu czeladniczego.

Czas pracy
– do ukończenia 16 roku życia, nie może przekroczyć 6 godzin,
– po ukończeniu 16 roku życia, nie może przekroczyć 8 godzin.

Ponadto pracownika młodocianego nie wolno zatrudniać w godzinach nadliczbowych i w porze nocnej, a przerwa w pracy młodocianego, obejmująca porę nocną powinna trwać nie mniej niż 14 godzin. Młodocianemu przysługuje w każdym tygodniu prawo, do co najmniej 48 godzin nieprzerwanego odpoczynku, który powinien obejmować niedzielę.

Urlopy wypoczynkowe
I rok nauki
38 dni urlopu wypoczynkowego,

II rok nauki
26 dni urlopu wypoczynkowego, jednakże w roku kalendarzowym, w którym młodociany kończy 18 lat przysługuje mu prawo do 20 dni urlopu,

III rok nauki
20 dni urlopu, jednakże proporcjonalnie do zatrudnienia w danym roku kalendarzowym.

Młodocianemu uczęszczającemu do szkoły należy udzielić urlopu w okresie ferii szkolnych i wakacji.

Chorobowe
Młodocianemu nie przysługują żadne inne dni wolne od pracy. W przypadku choroby wymagającej pozostania w domu, młodociany powinien zgłosić się do lekarza oraz poinformować go, iż jest pracownikiem młodocianym w celu wystawienia zwolnienia lekarskiego w systemie PUE ZUS. Zwolnienie lekarskie jest podstawą do naliczenia miesięcznego wynagrodzenia. Za każdą nieobecność nieusprawiedliwioną, pracodawca potrąca część wynagrodzenia według obowiązujących przepisów.

Podstawowe obowiązki młodocianego

Młodociany zobowiązany jest w szczególności:

– dążyć do uzyskania jak najlepszych wyników w nauce,
– przystąpić do egzaminu czeladniczego lub zawodowego po ukończeniu nauki zawodu,
– przestrzegać czasu i porządku pracy ustalonych przez pracodawcę,
– przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy,
– wypełniać systematycznie obowiązek dokształcania,
– odnosić się z szacunkiem do przełożonego i przestrzegać zasad koleżeńskiej współpracy.

SZCZEGÓŁOWE PRZEPISY DOTYCZĄCE ZATRUDNIANIA MŁODOCIANYCH REGULUJE DZIAŁ IX KODEKSU PRACY.

 

Skip to content