ul. Krótka 1, 39-300 Mielec
tel: +48 17 773 11 79
e-mail: cech_mielec@o2.pl

Ogłoszenia, komunikaty

2021-05-14

KURS PEDAGOGICZNY

Informujemy, iż spotkanie organizacyjne kursu pedagogicznego dla instruktorów praktycznej nauki zawodu odbędzie się 18.05.2021 r. (wtorek) o godz. 15.30w biurze Cechu.
Wszystkie osoby zainteresowane kursem serdecznie zapraszamy.

2021-03-01

Uwaga! trwa nabór na kurs pedagogiczny!

OŚRODEK SZKOLENIOWY CECHU RZEMIOSŁ RÓŻNYCH W MIELCU ogłasza nabór 48 godzinny kurs pedagogiczny dla:
instruktorów praktycznej nauki zawodu,
wykładowców pozaszkolnych form kształcenia.

Koszt kursu wraz z egzaminem to 750,00 złotych.
Kurs pedagogiczny jest nieodnawialny!
Zrobiony raz, ważny jest na całe życie! Bliższe informacje i zapisy w Biurze Cechu Rzemiosł Różnych w Mielcu, ul. Krótka 1 lub pod nr tel. 17 773 11 79.

Osoby zainteresowane zapraszamy!

2020-09-29

KURS KADRY I PŁACE

Cech Rzemiosł Różnych w Mielcu prowadzi zapisy na kurs kadry i płace dla osób początkujących lub zaawansowanych- w zależności od tego jaka zbierze się grupa. Kurs będzie trwał ok. 70 godzin. Koszt kursu ok. 700 złotych.

Zapisy osobiście w Biurze Cechu lub pod nr tel: 17 7731179

2020-08-27

BIURO CECHU - Obsługa stron

Od 16.03.2020 Biuro Cechu obsługuje interesantów osobiście z uwzględnieniem szczególnych środków ostrożności. Obowiązuje maseczka i dezynfekcja dłoni. Za utrudnienia przepraszamy!

2019-10-15

Szkolenie dla służby BHP

OŚRODEK SZKOLENIOWY CECHU RZEMIOSŁ RÓŻNYCH W MIELCU prowadzi nabór na szkolenie dla pracodawców wykonujących zadania służby bezpieczeństwa i higieny pracy w wymiarze 64 godzin, oraz szkolenie okresowe dla pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy i osób wykonujących zadania tej służby w wymiarze 32 godzin.


Zapisy na szkolenie prowadzi Biuro Cechu, Mielec ul. Krótka 1, tel. 17 773 11 79.

Osoby zainteresowane zapraszamy!

Mistrzowski

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 września 2012 r., do egzaminu mistrzowskiego może przystąpić osoba, która spełnia jeden z następujących warunków:
1. Posiada świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej albo dotychczasowej szkoły ponadpodstawowej oraz tytuł czeladnika lub równorzędny w zawodzie,w którym zdaje egzamin, a także:
 • co najmniej trzyletni okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin, po uzyskaniu tytułu zawodowego, albo
 • co najmniej sześcioletni okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin, łącznie przed i po uzyskaniu tytułu zawodowego;


2. Posiada świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej albo dotychczasowej szkoły ponadpodstawowej oraz co najmniej sześcioletni okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin, w ramach samodzielnie prowadzonej działalności gospodarczej;

3. Posiada świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej albo dotychczasowej szkoły ponadpodstawowej oraz tytuł czeladnika lub równorzędny w zawodzie wchodzący w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin, a także co najmniej trzyletni okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin, po uzyskaniu tytułu zawodowego;

4. Posiada świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej albo dotychczasowej szkoły ponadpodstawowej oraz tytuł mistrza w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin, a także co najmniej roczny okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin, po uzyskaniu tytułu mistrza;

5. Posiada świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej albo dotychczasowej szkoły ponadpodstawowej, dających wykształcenie średnie i kształcących w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin, oraz tytuł zawodowy w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin, a także co najmniej dwuletni okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin, po uzyskaniu tytułu zawodowego;

6. Posiada dyplom ukończenia szkoły wyższej na kierunku lub w specjalności w zakresie wchodzącym w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin, oraz co najmniej roczny okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin, po uzyskaniu tytułu zawodowego.

Osoba ubiegająca się o dopuszczenie do egzaminu mistrzowskiego, składa w Cechu Rzemiosł Różnych w Mielcu następujące dokumenty:
 • wniosek o dopuszczenie do egzaminu mistrzowskiego (dostępny w biurze Cechu),
 • dowód osobisty (do wglądu),
 • 1 zdjęcie formatu legitymacyjnego (aktualne, czytelnie podpisane na odwrocie),
 • świadectwo ukończenia szkoły,
 • dokument kwalifikacji zawodowych (dostarczają osoby posiadające dyplom czeladniczy lub dyplom równorzędny w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin),
 • zaświadczenie od pracodawcy potwierdzające staż pracy w danym zawodzie (jeżeli stosunek pracy trwa nadal), lub kopie świadectwa – ctw, pracy potwierdzające staż pracy w danym zawodzie (jeżeli stosunek pracy ustał),
 • wpis do ewidencji działalności gospodarczej (dostarczają osoby, które samodzielnie prowadzą działalność),

Opłata za egzamin mistrzowski wynosi 1447,60 zł, kwotę należy uiścić przed egzaminem przelewem na konto Izby Rzemieślniczej.

Dane do przelewu oraz nr rachunku bankowego, na który należy wpłacić opłatę za egzamin:

Izba Rzemieślnicza
ul. Grunwaldzka 19
35-959 Rzeszów

63 1020 4405 0000 2102 0403 8360

Na poleceniu przelewu prosimy podać dokładne dane do wystawienia faktury i dowód opłaty dołączyć do dokumentów egzaminacyjnych.

Więcej informacji na temat egzaminów mistrzowskich pod numerem telefonu: biuro Cechu – tel. 17 773 11 79 lub cech_mielec@o2.pl

EGZAMIN MISTRZWOSKI

Egzamin mistrzowski przeprowadza się w dwóch etapach: praktycznym i teoretycznym.

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

Etap praktyczny polega na samodzielnym wykonaniu przez kandydata zadań egzaminacyjnych sprawdzających umiejętności praktyczne kandydata. Przeprowadzany jest on w wyznaczonych zakładach rzemieślniczych posiadających warunki organizacyjne i techniczne niezbędne do wykonania przez zdającego zadań egzaminacyjnych.

CZĘŚĆ TEORETYCZNA

Część teoretyczna składa się z części pisemnej i z części ustnej.

Zakres egzaminu pisemnego obejmuje zagadnienia z następujących tematów:

 • rachunkowość zawodowa wraz z kalkulacją,
 • dokumentacja działalności gospodarczej,
 • rysunek zawodowy,
 • zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej,
 • podstawowe zasady ochrony środowiska,
 • podstawowe przepisy prawa pracy,
 • podstawowa problematyka prawa gospodarczego i zarządzania przedsiębiorstwem,
 • podstawy psychologii i pedagogiki,
 • metodyka nauczania.


Egzamin Ustny Zakres egzaminu ustnego obejmuje następujące zagadnienia:

 1. technologia,
 2. maszynoznawstwo,
 3. materiałoznawstwo.


Ocenę końcową egzaminu ustala się na podstawie ocen wystawionych z obu etapów egzaminu.