ul. Krótka 1, 39-300 Mielec
tel: +48 17 773 11 79
e-mail: cech_mielec@o2.pl

Ogłoszenia, komunikaty

2019-06-13

KURS PEDAGOGICZNY- SPOTKANIE ORGANIZACYJNE

Cech Rzemiosł Różnych w Mielcu, informuje, iż 18.06.2019 r. (wtorek) o godz. 15.00 odbędzie się spotkanie organizacyjne kursu pedagogicznego dla instruktorów praktycznej nauki zawodu. Chętne osoby serdecznie zapraszamy.

2019-05-20

Szkolenie pracodawców wyk. zadania służby BHP

OŚRODEK SZKOLENIOWY CECHU RZEMIOSŁ RÓŻNYCH W MIELCU prowadzi nabór na szkolenie dla pracodawców wykonujących zadania służby bezpieczeństwa i higieny pracy w wymiarze 64 godzin.


Zapisy na szkolenie prowadzi Biuro Cechu, Mielec ul. Krótka 1, tel. 17 773 11 79.

Osoby zainteresowane zapraszamy!

2019-05-20

Kurs BHP!

Trwa nabór na kurs z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy dla pracowników, pracodawców i osób kierujących pracownikami. Więcej informacji pod numerem telefonu 17 773 11 79 lub osobiście w biurze Cechu przy ul. Krótkiej 1.


Osoby zainteresowane zapraszamy!

2019-01-31

KURS KADRY I PŁACE

Cech Rzemiosł Różnych w Mielcu prowadzi zapisy na kurs kadry i płace dla osób początkujących lub zaawansowanych- w zależności od tego jaka zbierze się grupa. Kurs będzie trwał min. 80 godzin. Koszt kursu ok. 500 złotych.

Zapisy osobiście w Biurze Cechu lub pod nr tel: 17 7731179

2019-01-31

LOKAL DO WYNAJĘCIA

Posiadamy do wynajęcia lokal pod działalność gospodarczą o pow. 35 m2 .   Bliższe informację w Biurze Cechu Mielec, ul. Krótka 1 lub pod nr tel. 17 773 11 79.

Czeladniczy

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 września 2012 r., do egzaminu czeladniczego może przystąpić osoba, która spełnia jeden z następujących warunków:
1. Ukończyła naukę zawodu u rzemieślnika jako młodociany pracownik oraz dokształcanie teoretyczne młodocianych pracowników w szkole lub formach pozaszkolnych;

2. Posiada świadectwo ukończenia gimnazjum albo ośmioletniej szkoły podstawowej oraz ukończyła kształcenie ustawiczne w formie pozaszkolnej, dotyczące umiejętności zawodowych wchodzących w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin;

3. Jest uczestnikiem praktycznej nauki zawodu dorosłych, o której mowa w art. 53c ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;

4. Posiada świadectwo ukończenia gimnazjum albo ośmioletniej szkoły podstawowej i co najmniej trzyletni okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin;

5. Posiada świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej albo dotychczasowej szkoły ponadpodstawowej, prowadzącej kształcenie zawodowe o kierunku związanym z zawodem, w którym zdaje egzamin;

6. Posiada tytuł zawodowy w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin, oraz co najmniej półroczny okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin;

7. Posiada świadectwo ukończenia gimnazjum albo ośmioletniej szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o zdaniu egzaminu sprawdzającego lub świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie, a także co najmniej roczny okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin, po uzyskaniu zaświadczenia o zdaniu egzaminu sprawdzającego lub świadectwa potwierdzającego kwalifikację w zawodzie.

Osoba ubiegająca się o dopuszczenie do egzaminu czeladniczego, składa w Cechu Rzemiosł Różnych w Mielcu następujące dokumenty:
 • wniosek o dopuszczenie do egzaminu czeladniczego (dostępny w biurze Cechu),
 • dowód osobisty (do wglądu),
 • 1 zdjęcie formatu legitymacyjnego (aktualne, czytelnie podpisane na odwrocie),
 • świadectwo ukończenia szkoły,
 • zaświadczenie od pracodawcy potwierdzające staż pracy w danym zawodzie (jeżeli stosunek pracy trwa nadal), lub kopie świadectwa – ctw, pracy potwierdzające staż pracy w danym zawodzie (jeżeli stosunek pracy ustał),


Opłata za egzamin czeladniczy wynosi 761,00 zł, kwotę należy uiścić przed egzaminem przelewem na konto Izby Rzemieślniczej.

Dane do przelewu oraz nr rachunku bankowego, na który należy wpłacić opłatę za egzamin:

Izba Rzemieślnicza
ul. Grunwaldzka 19
35-959 Rzeszów

63 1020 4405 0000 2102 0403 8360

Na poleceniu przelewu prosimy podać dokładne dane do wystawienia faktury i dowód opłaty dołączyć do dokumentów egzaminacyjnych.

Więcej informacji na temat egzaminów czeladniczych pod numerem telefonu: biuro Cechu – tel. 17 773 11 79 lub cech_mielec@o2.pl

EGZAMIN CZELADNICZY

Egzamin czeladniczy przeprowadza się w dwóch etapach: praktycznym i teoretycznym.

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

Etap praktyczny polega na samodzielnym wykonaniu przez kandydata zadań egzaminacyjnych sprawdzających umiejętności praktyczne kandydata. Przeprowadzany jest on w wyznaczonych zakładach rzemieślniczych posiadających warunki organizacyjne i techniczne niezbędne do wykonania przez zdającego zadań egzaminacyjnych.

CZĘŚĆ TEORETYCZNA

Część teoretyczna składa się z części pisemnej i z części ustnej.

Zakres egzaminu pisemnego obejmuje zagadnienia z następujących tematów:

 • rachunkowość zawodowa,
 • dokumentacja działalności gospodarczej,
 • rysunek zawodowy,
 • przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej,
 • podstawowe zasady ochrony środowiska,
 • podstawowe przepisy prawa pracy,
 • podstawowa problematyka z zakresu podejmowania działalności gospodarczej i zarządzania przedsiębiorstwem.


Egzamin Ustny

Zakres egzaminu ustnego obejmuje następujące zagadnienia:

 1. technologia,
 2. maszynoznawstwo,
 3. materiałoznawstwo.


Ocenę końcową egzaminu ustala się na podstawie ocen wystawionych z obu etapów egzaminu.