ul. Krótka 1, 39-300 Mielec
tel: +48 17 773 11 79
e-mail: cech_mielec@o2.pl

Ogłoszenia, komunikaty

2021-05-14

KURS PEDAGOGICZNY

Informujemy, iż spotkanie organizacyjne kursu pedagogicznego dla instruktorów praktycznej nauki zawodu odbędzie się 18.05.2021 r. (wtorek) o godz. 15.30w biurze Cechu.
Wszystkie osoby zainteresowane kursem serdecznie zapraszamy.

2021-03-01

Uwaga! trwa nabór na kurs pedagogiczny!

OŚRODEK SZKOLENIOWY CECHU RZEMIOSŁ RÓŻNYCH W MIELCU ogłasza nabór 48 godzinny kurs pedagogiczny dla:
instruktorów praktycznej nauki zawodu,
wykładowców pozaszkolnych form kształcenia.

Koszt kursu wraz z egzaminem to 750,00 złotych.
Kurs pedagogiczny jest nieodnawialny!
Zrobiony raz, ważny jest na całe życie! Bliższe informacje i zapisy w Biurze Cechu Rzemiosł Różnych w Mielcu, ul. Krótka 1 lub pod nr tel. 17 773 11 79.

Osoby zainteresowane zapraszamy!

2020-09-29

KURS KADRY I PŁACE

Cech Rzemiosł Różnych w Mielcu prowadzi zapisy na kurs kadry i płace dla osób początkujących lub zaawansowanych- w zależności od tego jaka zbierze się grupa. Kurs będzie trwał ok. 70 godzin. Koszt kursu ok. 700 złotych.

Zapisy osobiście w Biurze Cechu lub pod nr tel: 17 7731179

2020-08-27

BIURO CECHU - Obsługa stron

Od 16.03.2020 Biuro Cechu obsługuje interesantów osobiście z uwzględnieniem szczególnych środków ostrożności. Obowiązuje maseczka i dezynfekcja dłoni. Za utrudnienia przepraszamy!

2019-10-15

Szkolenie dla służby BHP

OŚRODEK SZKOLENIOWY CECHU RZEMIOSŁ RÓŻNYCH W MIELCU prowadzi nabór na szkolenie dla pracodawców wykonujących zadania służby bezpieczeństwa i higieny pracy w wymiarze 64 godzin, oraz szkolenie okresowe dla pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy i osób wykonujących zadania tej służby w wymiarze 32 godzin.


Zapisy na szkolenie prowadzi Biuro Cechu, Mielec ul. Krótka 1, tel. 17 773 11 79.

Osoby zainteresowane zapraszamy!

Refundacja

ZAWARCIE UMOWY O REFUNDACJE

Pracodawca zatrudniający pracowników młodocianych może wystąpić z wnioskiem do CEiPM OHP Rzeszów o zawarcie umowy o refundacje. Ochotnicze Hufce Pracy dokonują zwrotu wynagrodzeń wypłacanych młodocianym oraz składek na ubezpieczenia społeczne młodocianych.

Pracodawca zatrudniający pracowników młodocianych, na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego może ubiegać się o refundację, jeżeli:

 • zatrudnia młodocianych w zawodach określonych w wykazie zawodów, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, zwanej dalej „ustawą”,

 • pracodawca, osoba prowadząca zakład pracy w imieniu pracodawcy lub osoba zatrudniona u pracodawcy spełniają warunki do prowadzenia przygotowania zawodowego w zakresie wymagań zawodowych i pedagogicznych określonych w przepisach regulujących odbywanie przygotowania zawodowego wydanych na podstawie art. 191 § 3 i art. 195 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy (Dz. U. z 1998 r Nr 21, poz. 94, z późn. zm.).

Pracodawca może wystąpić z wnioskiem o zawarcie umowy o refundacje dotyczącym:

 • maksymalnie 3 młodocianych, jeżeli pracodawca zatrudnia wyłącznie młodocianych,

 • młodocianych w liczbie nie przekraczającej trzykrotnej liczy zatrudnionych w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy na czas nieokreślony pracowników nie będących młodocianymi.

Wzór wniosku dostępny w biurze Cechu, lub w zakładce „dokumenty do pobrania”.

Do wniosku należy dołączyć:

 • kopię umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego zawartej na czas nieokreślony przez pracodawcę z młodocianym wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych osoby niepełnoletniej,

 • kopie poświadczonych za zgodność z oryginałem dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań zawodowych i pedagogicznych osób prowadzących przygotowanie zawodowe młodocianych.

Pracodawca składa wniosek o zawarcie umowy do CEiPM, bezpośrednio lub za pomocą Cechu Rzemiosł Różnych, w terminie od 01 stycznia do dnia 15 listopada każdego roku.

CEiPM w terminie 30 dni od daty dostarczenia wniosku o zawarcie umowy o refundacje oraz pozytywnym jego rozpatrzeniu, zawiera z pracodawcą umowę refundacyjną. Umowa podpisana przez obie strony jest dla pracodawcy podstawą do złożenia wniosku o refundacje.

Wniosek o zwrot poniesionych kosztów na refundację wynagrodzeń wypłaconych młodocianym pracownikom oraz składek na ubezpieczenia społeczne.

Pracodawca ubiegający się o wypłatę refundacji składa miesięcznie lub kwartalnie (w zależności od okresu składania refundacji zawartego w umowie refundacyjnej) do CEiPM wniosek wraz z załącznikami.

Do wniosku o wypłatę refundacji, dla umów zawartych do 30.06.2014 roku, pracodawca zobowiązany jest dołączyć:

 • rozliczenie finansowe wypłaconych wynagrodzeń oraz opłaconych składek na ubezpieczenie społeczne za młodocianych pracowników,

 • oświadczenie pracodawcy o kosztach kwalifikujących się do objęcia pomocą publiczną na szkolenia ogólne,

 • kopię listy płac, z potwierdzeniem odbioru przez młodocianego,

 • kopię deklaracji rozliczeniowej do ZUS (DRA),

 • kopię dowodu opłacenia składek na ubezpieczenie społeczne (konto „51”).

Do wniosku o wypłatę refundacji, dla umów zawartych od 01.07.2014 roku, pracodawca zobowiązany jest dołączyć:

 • rozliczenie finansowe wypłaconych wynagrodzeń oraz opłaconych składek na ubezpieczenie społeczne za młodocianych pracowników,

 • kopię listy płac, z potwierdzeniem odbioru przez młodocianego,

 • kopię deklaracji rozliczeniowej do ZUS (DRA),

 • kopię dowodu opłacenia składek na ubezpieczenie społeczne (konto „51”).

Wzory wniosków o wypłatę refundacji dostępne w biurze Cechu, lub w zakładce „dokumenty do pobrania”.

WSZYSTKIE KOPIE DOKUMENTÓW MUSZĄ BYĆ POŚWIADCZONE PRZEZ PRACODAWCĘ ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM PIECZĄTKĄ ORAZ PODPISEM PRACODAWCY.

W przypadku zmian dotyczących umowy o refundacje (np. zmiana adresu, nr konta) prosi się o niezwłoczne poinformowanie biuro Cechu Rzemiosł Różnych w Mielcu oraz CEiPM w Rzeszowie.

Uwaga w przypadku powtarzania przez młodocianego roku nauki refundacja nie przysługuje.

Uwaga refundacja od 01 lipca 2014 r. stała się pomocą de minimis.