ul. Krótka 1, 39-300 Mielec
tel: +48 17 773 11 79
e-mail: cech_mielec@o2.pl

Ogłoszenia, komunikaty

2021-05-14

KURS PEDAGOGICZNY

Informujemy, iż spotkanie organizacyjne kursu pedagogicznego dla instruktorów praktycznej nauki zawodu odbędzie się 18.05.2021 r. (wtorek) o godz. 15.30w biurze Cechu.
Wszystkie osoby zainteresowane kursem serdecznie zapraszamy.

2021-03-01

Uwaga! trwa nabór na kurs pedagogiczny!

OŚRODEK SZKOLENIOWY CECHU RZEMIOSŁ RÓŻNYCH W MIELCU ogłasza nabór 48 godzinny kurs pedagogiczny dla:
instruktorów praktycznej nauki zawodu,
wykładowców pozaszkolnych form kształcenia.

Koszt kursu wraz z egzaminem to 750,00 złotych.
Kurs pedagogiczny jest nieodnawialny!
Zrobiony raz, ważny jest na całe życie! Bliższe informacje i zapisy w Biurze Cechu Rzemiosł Różnych w Mielcu, ul. Krótka 1 lub pod nr tel. 17 773 11 79.

Osoby zainteresowane zapraszamy!

2020-09-29

KURS KADRY I PŁACE

Cech Rzemiosł Różnych w Mielcu prowadzi zapisy na kurs kadry i płace dla osób początkujących lub zaawansowanych- w zależności od tego jaka zbierze się grupa. Kurs będzie trwał ok. 70 godzin. Koszt kursu ok. 700 złotych.

Zapisy osobiście w Biurze Cechu lub pod nr tel: 17 7731179

2020-08-27

BIURO CECHU - Obsługa stron

Od 16.03.2020 Biuro Cechu obsługuje interesantów osobiście z uwzględnieniem szczególnych środków ostrożności. Obowiązuje maseczka i dezynfekcja dłoni. Za utrudnienia przepraszamy!

2019-10-15

Szkolenie dla służby BHP

OŚRODEK SZKOLENIOWY CECHU RZEMIOSŁ RÓŻNYCH W MIELCU prowadzi nabór na szkolenie dla pracodawców wykonujących zadania służby bezpieczeństwa i higieny pracy w wymiarze 64 godzin, oraz szkolenie okresowe dla pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy i osób wykonujących zadania tej służby w wymiarze 32 godzin.


Zapisy na szkolenie prowadzi Biuro Cechu, Mielec ul. Krótka 1, tel. 17 773 11 79.

Osoby zainteresowane zapraszamy!

Nauka zawodu

NAUKA ZAWODU W CELU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO


Podstawą organizacji nauki zawodu jest umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego zawarta na 36 m-cy, podpisywana pomiędzy pracodawcą, rodzicem i uczniem jako młodocianym pracownikiem.


Nauka poszczególnych zawodów rzemieślniczych składa się z dwóch integralnych, równolegle realizowanych części: praktycznej – zorganizowanej w zakładzie rzemieślniczym, i teoretycznej – zorganizowanej w zasadniczej szkole zawodowej.


W związku z zawartą umową o pracę i faktem uczęszczania do zasadniczej szkoły młodociany uzyskuje podwójny status prawny tj. ucznia i pracownika młodocianego.

Zawody, w których można zdobyć kwalifikacje czeladnicze honorowane na całym świecie to:

 • ślusarz,
 • operator obrabiarek skrawających,
 • mechanik pojazdów samochodowych,
 • elektromechanik pojazdów samochodowych,
 • stolarz,
 • murarz – tynkarz,
 • monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie,
 • elektryk,
 • monter – elektronik,
 • monter sieci instalacji i urządzeń sanitarnych,
 • cukiernik.

Wybierając szkołę zawodową pracownik młodociany:
 • zdobywa dobry zawód,
 • przez cały okres nauki zawodu ma zapewnione wynagrodzenie i ubezpieczenie,
 • czas nauki wlicza się do stażu pracy,
 • po ukończeniu nauki otrzymuje świadectwo czeladnicze honorowane na całym świecie oraz świadectwo ukończenia szkoły.

Dokumenty wymagane do spisania umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego:
 1. Xero świadectwa ukończenia gimnazjum,
 2. Zaświadczenie o przyjęciu do szkoły zawodowej,
 3. Zaświadczenie od lekarza Medycyny Pracy o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu (na podstawie skierowania wydanego przez pracodawcę),
 4. Xero aktu urodzenia ucznia,
 5. Osoby, kóre nie ukończyły 16 roku życia – opinie z poradni psychologiczno – pedagogicznej.

Obecność rodzica przy podpisywaniu umowy obowiązkowa.

Wszystkie formalności związane z zatrudnieniem pracownika młodocianego, należy załatwiać w Cechu Rzemiosł Różnych, który sprawuje bezpośredni nadzór nad procesem przygotowania zawodowego w rzemiośle oraz prowadzi rejestry zakładów szkolących i zawartych umów w celu nauki zawodu.


Cel nauki zawodu

Celem nauki zawodu jest opanowanie przez ucznia – młodocianego pracownika umiejętności praktycznych i teoretycznych w zawodzie i potwierdzenie ich dowodem kwalifikacji zawodowych w drodze przystąpienia do egzaminu czeladniczego przed komisją Izby Rzemieślniczej. Świadectwo czeladnicze umożliwia absolwentowi zatrudnienie na stanowisku wymagającym kwalifikacji zawodowych odpowiednim do danego zawodu. Uzyskany dyplom jest honorowany na całym świecie.


Zawarcie umowy o pracę

Zgodnie z art. 194 Kodeksu Pracy umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego zawierana jest na czas nieokreślony, jednak określony jest czas trwania nauki zawodu, tj. 36- m-cy. Nauka zawodu kończy się z dniem złożenia egzaminu czeladniczego.


Czas pracy
 • do ukończenia 16 roku życia, nie może przekroczyć 6 godzin,
 • po ukończeniu 16 roku życia, nie może przekroczyć 8 godzin.

Ponadto pracownika młodocianego nie wolno zatrudniać w godzinach nadliczbowych i w porze nocnej, a przerwa w pracy młodocianego, obejmująca porę nocną powinna trwać nie mniej niż 14 godzin. Młodocianemu przysługuje w każdym tygodniu prawo, do co najmniej 48 godzin nieprzerwanego odpoczynku, który powinien obejmować niedzielę.


Wynagrodzenie ucznia

Młodociany pracownik – uczeń zawodu ma prawo do wynagrodzenia za pracę. Wysokość miesięcznego wynagrodzenia jest zróżnicowana i w zależności od roku nauki wynosi:

 • I rok nauki – nie mniej niż 4 %
 • II rok nauki – nie mniej niż 5 %
 • III Rok nauki – nie mniej niż 6 %

Przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale (ogłasza prezes GUS).


Urlopy wypoczynkowe
I rok nauki

38 dni urlopu wypoczynkowego,


II rok nauki

26 dni urlopu wypoczynkowego, jednakże w roku kalendarzowym, w którym młodociany kończy 18 lat przysługuje mu prawo do 20 dni urlopu,


III rok nauki

20 dni urlopu, jednakże proporcjonalnie do zatrudnienia w danym roku kalendarzowym.


Młodocianemu uczęszczającemu do szkoły należy udzielić urlopu w okresie ferii szkolnych i wakacji.


Chorobowe

Młodocianemu nie przysługują żadne inne dni wolne od pracy. W przypadku choroby wymagającej pozostania w domu, młodociany powinien zgłosić się do lekarza oraz dostarczyć pracodawcy zwolnienie lekarskie na druku L4 (do 7 dni). Zwolnienie lekarskie jest podstawą do naliczenia miesięcznego wynagrodzenia. Za każdą nieobecność nieusprawiedliwioną, pracodawca potrąca część wynagrodzenia według obowiązujących przepisów.


Podstawowe obowiązki młodocianego
Młodociany zobowiązany jest w szczególności:
 • dążyć do uzyskania jak najlepszych wyników w nauce,
 • przystąpić do egzaminu czeladniczego po ukończeniu nauki zawodu,
 • przestrzegać czasu i porządku pracy ustalonych przez pracodawcę,
 • przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • wypełniać systematycznie obowiązek dokształcania,
 • odnosić się z szacunkiem do przełożonego i przestrzegać zasad koleżeńskiej współpracy.

SZCZEGÓLOWE PRZEPISY DOTYCZĄCE ZATRUDNIANIA MŁODOCIANYCH REGULUJE DZIAŁ IX KODEKSU PRACY.